---Quyết Toán Theo Năm---

Thuế tài nguyên đối với các mỏ khai thác khoáng sản theo năm

2022


 • Số doanh nghiệp: 547
 • Số mỏ khoáng sản: 720
 • Tổng thuế TN quyết toán: 107,872,710,281
 • Tổng thuế TN Kê khai: 103,232,600,493
---Chi tiết Theo Kỳ---

Thuế tài nguyên đối với các mỏ khai thác khoáng sản theo từng kỳ

11/2023


 • Số doanh nghiệp: 399
 • Số mỏ khoáng sản: 413
 • Tổng sản lượng theo kỳ: 961,704.89
 • Tổng thuế TN theo kỳ: 9,187,303,963
---Bản Đồ---

Bản đồ địa điểm các mỏ khai thác khoáng sản trên tỉnh Bình Định

2024


---Phản hồi thông tin---

Phản hồi thông tin về các mỏ khai thác khoáng sản

2024


 • Quy Nhơn: 0
 • Hoài Nhơn-Hoài Ân-An Lão: 0
 • Phù Cát-Phù Mỹ: 0
 • An Nhơn: 0
 • Tây sơn-Vĩnh Thạnh: 0
 • Tuy Phước-Vân Canh: 0
© Cục Thuế Bình Định Bản đồ mỏ khoáng sản